Kомандироване на служители

Колективни трудови договори, приложими за командированите служители. Фокус върху (...)

В това издание Ви информираме за Вашите възможности, на работодател или на командирован служител, за да се запознаете с (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Полезни ресурси

pdf Как да разберете какви са Вашите права и да ги отстоявате ? Téléchargement du pdf

РЕЧНИК

Добавки към заплатата : елементи, основани на личното положение на служителя по различни причини (старшинство на (...)

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger

Възстановяване на командировани работници със защита на техните права И информация за (...)

Възстановяване на командировани работници за защита на техните права

Détachement des salariés Fiches pratiques Travailleur étranger